Ogólne Warunki Świadczenia Usług psychologicznych

§1. Postanowienia ogólne

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami, zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w ogólnych warunkach świadczenia usług (zwanych dalej „OWŚU”).
 2. OWŚU mają zastosowanie do umów o świadczenie usług szkoleniowych zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcami.
 3. W zakres umowy o świadczenie usług wchodzi treść formularza zamówienia. W sprawach nieuregulowanych w wymienionych dokumentach, stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Usługodawca udostępnia OWŚU na stronie internetowej serwisu internetowego melka-roszczyk.pl oraz może udostępniać je w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oferty reklamowe, handlowe lub oświadczenia o przyjęciu ofert Usługobiorców.

§2. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usługi

 1. Umowa o świadczenie usługi może być zawarta przy jednoczesnej obecności obu stron umowy albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
 2. Umowę o świadczenie usługi zawiera się na podstawie formularza zamówienia, stanowiącego część umowy o świadczenie usługi.
 3. Przesłanie lub wydanie Usługodawcy formularza zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny i może nastąpić drogą elektroniczną w wiadomości e-mail, przesyłką pocztową lub bezpośrednio.
 4. Oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu zamówienia usługi, stanowi przyjęcie oferty o świadczenie usługi zgodnie z formularzem zamówienia, OWŚU i może zostać złożone drogą elektroniczną w wiadomości e-mail, przesyłką pocztową lub w formie pisemnej.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje w chwili przyjęcia oferty Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać propozycje modyfikacji zamówienia.
 7. Przyjęcie oferty Usługobiorcy dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Usługobiorcę w celu zawarcia umowy.

§3. Warunki świadczenia usług szkoleniowych

 1. Usługi świadczenia usług szkoleniowych są realizowane zgodnie z programem, dostępnym w formularzu zamówienia.
 2. Szkolenie jest przeprowadzane w terminie podanym w formularzu zamówienia.
 3. Szkolenie jest przeprowadzane na odległość w formie online lub stacjonarnie, zgodnie z informacją wskazaną w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku szkoleń stacjonarnych, szczegółowa lokalizacja zajęć jest podawana uczestnikom po zawarciu Umowy, najpóźniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń wynikających z Umowy w sposób należyty i z dochowaniem należytej staranności, w szczególności poprzez realizację świadczeń wyłącznie przez osoby legitymujące się doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie świadczenia.
 6. Usługobiorca może zrezygnować z udziału w szkoleniu i otrzymać pełny zwrot kosztów uczestnictwa wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji wcześniej niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć.
 7. W przypadku rezygnacji zgłoszonej w okresie 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, w stosunku do:
  1. Usługobiorców nie będących konsumentami, stosuje się obowiązek zapłaty 100% kosztów uczestnictwa,
  2. Usługobiorców będących konsumentami, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego wartością rzeczywistej szkody, poniesionej w związku z rezygnacją przez Zamawiającego z uczestnictwa w zajęciach.
 8. Rezygnacja z udziału w zajęciach może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w terminie do 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, w przypadku braku zebrania wystarczającej liczby uczestników.

§4. C ertyfikat

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wydania na rzecz uczestników zajęć imiennych certyfikatów.
 2. Certyfikat stanowi dokument potwierdzający udział uczestnika w wybranych zajęciach szkoleniowych i jest ważny do oznaczonego w nim czasu lub do uchylenia albo nowelizacji aktów prawnych stanowiących materiał źródłowy zajęć edukacyjnych.
 3. Wydanie certyfikatu może nastąpić w dniu zajęć lub po jego realizacji, drogą elektroniczną oraz pocztową na adres Usługobiorcy podany w formularzu zamówienia.

§5. Warunki p łatności

 1. Usługobiorca zobowiązuje się uiścić na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia w kwocie ustanowionej w formularzu zamówienia.
 2. Ceny podane w formularzu zamówienia są podane w złotych polskich, wyrażone w wartości netto i nie zawierają wartości podatku VAT.
 3. Termin płatności podany jest na fakturze proforma wystawionej przez Usługodawcę.
 4. Za termin uiszczenia płatności uznaje się termin uznania wpływu na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. Płatność należy uiścić na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę, na jego rachunek bankowy podany na fakturze proforma.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
  3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§6. Warunki postępowania reklamacyjnegoWarunki postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością.
 2. Reklamacje mogą być składane z tytułu świadczonych usług.
 3. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do OWŚU, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 6. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależno-ści od woli Usługobiorcy lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

§7. OdstąpieniOdstąpienie od umowye od umowy

 1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy o świadczenie usług.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadcze-nie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do OWŚU.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

§8. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeńPozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługo-dawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony interneto-wej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§9. Warunki obowiązywania i Warunki obowiązywania i zmian Ogólnych zmian Ogólnych Warunków Świadczenia UsługWarunków Świadczenia Usług

 1. Niniejsze OWŚU znajdują zastosowanie dla umów zawartych po dniu 22 kwietnia 2022 r.
 2. Zmiana OWŚU lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w OWŚU, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 3. Zmiana OWŚU następuje poprzez publikację ich nowej treści na stronie internetowej serwisu Usługodawcy.
 4. Strony podlegają postanowieniom OWŚU, obowiązujących w dacie zawarcia umowy.

§10. Postanowienia końcowePostanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w OWŚU.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  2. nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Usługobiorców niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przy-czyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Usługobiorców niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodaw-cą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia OWŚU nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Usługobiorcy będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miej-scowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności OWŚU z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia OWŚU okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWŚU. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w OWŚU.

§11. Definicje użyte w Ogólnych WarDefinicje użyte w Ogólnych Warunkach unkach ŚwiadczeniaŚwiadczenia UsługUsług

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument to Usługobiorca, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

OWŚU to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców usług szkoleniowych.

Usługobiorca to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi.

Usługodawca to Marta Melka-Roszczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-SEKSUOLOGICZNE DR MARTA MELKA-ROSZCZYK, z siedzibą w Poznaniu (61-777) przy ul. Woźna 7/8 lok. 3, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7752607978 oraz REGON 100732154, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 796 062 403 oraz przy użyciu adresu e-mail: melka.marta@gmail.com.


ZAŁĄCZNIKI

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY