Diagnoza Psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.

Do podstawowych metod diagnostycznych stosowanych przez psychologów należą:

  • rozmowa
  • wywiad
  • obserwacja
  • testy psychologiczne (dla dorosłych i dla dzieci/młodzieży)
Diagnoza psychologiczna

Rodzaje diagnoz i opinii psychologicznych

Diagnoza Kompetencji Rodzicielskich.

W Gabinecie dokonać możemy pomiaru kompetencji rodzicielskich rozumianych jako dyspozycje rodziców warunkujące stosowanie przez nich takich sposobów postępowania z dzieckiem, które sprzyjają jego rozwojowi – kształtowaniu u dziecka autonomii i umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności. Ma służyć do badania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych rodziców.

Diagnoza osobowościowa.

Pozwala stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony, ale także może być przeprowadzona w kierunku zaburzeń osobowości, pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych.

Diagnoza intelektu.

Pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, etc.

Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna.

W Gabinecie istnieje możliwość opiniowania psychologiczno-seksuologicznego na rzecz sądowego uzgodnienia płci oraz diagnozowania transseksualności (transpłciowości), co niezbędne jest podczas procesu korekty płci.

Badanie psychologiczne mające na celu rozpoznanie dysleksji rozwojowej (diagnoza trudności szkolnych) – zespołu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania: pozwala ocenić poziom sprawności intelektualnej. Badany jest poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych w tym: zdolność koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, funkcji językowych, sprawności ruchowej rąk. Na podstawie badania, szczegółowej analizy danych z wywiadu przeprowadzonego z rodzicem, obserwacji oraz rozmowy z dzieckiem, określa się jego mocne strony oraz funkcje, które rozwijają się nieprawidłowo.

Diagnoza psychologiczna na potrzeby sądu.

Diagnoza na potrzeby sądu wykonywana może być w różnych sytuacjach, np. w trakcie postępowania rozwodowego (może być to np. diagnoza dotycząca stanu psychicznego dziecka), czy spraw dotyczących stosowania/doświadczania przemocy. Polega na wykonaniu badania i sporządzeniu opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, ale i karnych, aby poznać stanowisko osób niezaangażowanych w konflikt, obiektywnych i znających się na dynamice funkcjonowania psychicznego.

Potrzebujesz pomocy?

Umów się na wizytę